متن ماده ۶۷۷ قانون مدنی :

ماده ۶۷۷ قانون مدنی

اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد، محمول بر این است که با اجرت باشد.