متن ماده ۶۷۹ قانون مدنی :

ماده ۶۷۹ قانون مدنی

موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.