متن ماده ۶۸۱ قانون مدنی :

ماده ۶۸۱ قانون مدنی

بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است میتواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.