متن ماده ۶۸۹ قانون مدنی :

ماده ۶۸۹ قانون مدنی

هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون‌له قبول کند صحیح است.