متن ماده ۶۹۳ قانون مدنی :

ماده ۶۹۳ قانون مدنی

مضمون‌له میتواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کند اگر چه دین اصلی رهنی نباشد.