متن ماده ۶۹۷ قانون مدنی :

ماده ۶۹۷ قانون مدنی

ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق‌للغیر درآمدن آن جایز است.