گروه قانون: دهم - در خیار تخلف شرط

احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ ذکر شده است.