گروه قانون: ششم - در خیار غبن

اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمیشود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت ‌راضی گردد.

خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.

در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد.

اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.

غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.

هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن میتواند معامله را فسخ کند.