گروه قانون: مبحث دوم - در اهلیت طرفین

معامله محجورین نافذ نیست.

معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است.

برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.