گروه قانون: مبحث سوم - در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶.