متن ماده ۶۱۲ قانون مدنی :

ماده ۶۱۲ قانون مدنی

امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند، و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را به طوری که نسبت به آن مال، ‌متعارف است حفظ کند و الّا ضامن است.