متن ماده ۶۱۳ قانون مدنی :

ماده ۶۱۳ قانون مدنی

هرگاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال تغییر آن ترتیب را لازم بداند، می‌تواند تغییر دهد، ‌مگر اینکه مالک صریحاً نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است.