متن ماده ۶۱۷ قانون مدنی :

ماده ۶۱۷ قانون مدنی

امین نمی‌تواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحاء از آن منتفع گردد، مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت‌گذار‌، والا ضامن است.