متن ماده ۶۲۰ قانون مدنی :

ماده ۶۲۰ قانون مدنی

امین باید مال ودیعه را به همان حالی که در موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.