متن ماده ۶۲۵ قانون مدنی :

ماده ۶۲۵ قانون مدنی

هرگاه مُستَحَق‌‌ٌلِلغِیر بودن مال ودیعه محقق گردد، باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد، تابع احکام اموال ‌مجهول‌المالک است.