متن ماده ۶۳۰ قانون مدنی :

ماده ۶۳۰ قانون مدنی

اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت ودیعه گذارد، آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود، مگر اینکه از مالک ‌رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می‌گردد.