متن ماده ۶۳۶ قانون مدنی :

ماده ۶۳۶ قانون مدنی

عاریه دهنده، علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می‌دهد، اگر چه مالک عین نباشد.