متن ماده ۶۳۷ قانون مدنی :

ماده ۶۳۷ قانون مدنی

هر چیزی که بتوان به ابقاءِ اصلش از آن منتفع شد، می‌تواند موضوع عقد عاریه گردد.

منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که‌ مشروع و عقلائی باشد.