متن ماده ۶۳۹ قانون مدنی :

ماده ۶۳۹ قانون مدنی

هرگاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارتی کند، معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود، مگر اینکه عرفاً‌ مسبب محسوب شود.

‌همین حکم در مورد مودِع و موجر و امثال آنها نیز جاری می‌شود.