متن ماده ۶۴۰ قانون مدنی :

ماده ۶۴۰ قانون مدنی

مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد، مگر در صورت تفریط یا تعدی.