متن ماده ۶۴۱ قانون مدنی :

ماده ۶۴۱ قانون مدنی

مُستعیر مسئول مَنقَصَت ناشی از استعمال مال عاریه نیست، مگر اینکه در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده کرده باشد.