متن ماده ۶۴۲ قانون مدنی :

ماده ۶۴۲ قانون مدنی

اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد، مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود، اگرچه مربوط به عمل او نباشد.