متن ماده ۶۴۳ قانون مدنی :

ماده ۶۴۳ قانون مدنی

اگر بر مُستَعیر، شرط ضَمان مَنقَصَت ناشی از صِرف استعمال نیز شده باشد، ضامن این منقصت خواهد بود.