متن ماده ۶۴۴ قانون مدنی :

ماده ۶۴۴ قانون مدنی

در عاریه طلا و نقره، اعم از مسکوک و غیر مسکوک، مستعیر ضامن است، هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.