متن ماده ۶۴۷ قانون مدنی :

ماده ۶۴۷ قانون مدنی

مُستعیر نمی‌تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد، مگر به اذن مُعیر.