متن ماده ۶۴۸ قانون مدنی :

ماده ۶۴۸ قانون مدنی

قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مِثل آن را از ‌حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تَعَذُر رد مثل، قیمت یَوم‌الرَد را بدهد.