متن ماده ۶۴۹ قانون مدنی :

ماده ۶۴۹ قانون مدنی

اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود، از مال مُقتَرِض است.