متن ماده ۶۵۰ قانون مدنی :

ماده ۶۵۰ قانون مدنی

مقترض باید، مِثل مالی را که قرض کرده است رد کند، اگرچه قیمتاٌ ترقی یا تنزل کرده باشد.