فهرست مطالب
متن ماده ۶۵۱ قانون مدنی :

ماده ۶۵۱ قانون مدنی

اگر برای اَدای قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد، مُقرض نمی‌تواند قبل از انقضاء مدت طلب خود را مطالبه کند.