متن ماده ۶۵۲ قانون مدنی :

ماده ۶۵۲ قانون مدنی

در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مُقتَرض، مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد.